נגישות היא תנאי לרישיון עסק
מעתה, כחלק מהליך הוצאת רישיון עסק או חידושו, תיבדק נגישות העסק על-ידי איש מקצוע מטעם הרשות המקומית. כדי שבית העסק יקבל רישיון עסק עליו להיות נגיש כחלק משירותינו בתחום הנגישות, משרד הנגשת מבנים מעניק ליווי וייעוץ של מורשה נגישות מתו"ס ונגישות השירות לעסקים אשר מעוניינים לערוך התאמות נגישות בתוכם במטרה לקבל רישיון עסק או היתר בניה ו/או תעודת גמר לאחר יישום דרישות הנגישות בהתאם לחוות הדעת של מורשה נגישות יקבל בית העסק אות עסק נגיש בו יוכל להתהדר בחזית העסק.

חוות הדעת של מורשה הנגישות בודקת קיום התאמות נגישות בעסק בהתאם למאפייני העסק.

הנגשה לעסק קטן

עסק בבניין חדש
עמידה בתקנות הנגישות לבניין חדש, תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970 תוספת שנייה, חלק ח'1 , פרק א': בניין ציבורי חדש.

עסק בבניין קיים
עמידה בתקנות הנגישות לבניין קיים (תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) תשע"ב ב-2011. זאת גם אם העסק עצמו – חדש על חוות הדעת של מורשה הנגישות להתייחס לתקנות נגישות השירות הכוללות הוראות הנוגעות לתכנון הפנים של העסק, ריהוט ושירות ויצירת תנאים המתאימים לאנשים עם מוגבלות ראייה, שמיעה, שכלית ונפשית.

עסקים קטנים
אם מדובר בעסק קטן אפשר להסתפק בדרך כלל בבדיקת העסק לפי חוברת הנחיות הנגשת עסק קטן שהוציאה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות עסק קטן הוא עסק ששטחו עד 100 מ"ר. אם העסק הוא בית אוכל, כדי להיחשב לעסק קטן- שטח ההסעדה שבו לא יעלה על 25 מ"ר.