Close-up of human hand with pencil over blueprints with sketches of architectural projects

חובת הנגישות חלה על כל המרחב הציבורי – עסקים פרטיים ומוסדות ציבוריים חייבים לאפשר נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות שונות – הן בהיבט הפיזי של המבנה הכולל גישה לבית העסק והתניידות עצמאית בתוכו, והן בהיבט השירות הניתן בבית העסק.

משרד הנגשת מבנים, מתמחה בתכנון וייעוץ נגישות לאנשים עם מוגבלות, בפרויקטים ציבוריים ופרטיים.

המשרד מספק ייעוץ ואישור נגישות למבנים, תשתיות וסביבה עבור אדריכלים, יזמים, רשויות מקומיות, קבלנים ואנשים פרטיים.

 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998

"נגישות" – אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי.

חוות דעת ואישור מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) נדרשים עוד בשלב הגשת הבקשה להיתר הבניה על מנת לוודא הטמעת מרכיבי הנגישות בהתאם לתקנות הרלוונטיות. בתום הבניה, ולצורך אכלוס המבנה, יש לקבל אישור מורשה נגישות כי הבניה תואמת את דרישות התקנות הרלוונטיות על כל מרכיבה.

מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) מייעצים לאלו החייבים בנגישות להבין את דרישות החוק ותקנותיו ומאשרים תוכניות הנגשה וביצוען על פי דרישות החוק.

מורשי נגישות נושאים תעודה מיוחדת של מורשי נגישות המוענקת על ידי משרד הכלכלה לאחר שעמדו בתנאים אותם קובע החוק, הכוללים בין היתר, הכשרה מקצועית, עמידה בבחינות ורישום בפנקס מורשי נגישות.

 

משרד הנגשת מבנים – נותן שירותים בתחום הנגישות:

 • ליווי פרויקטים בתהליך ההנגשה, משלב הסקירה הראשונית ועד סיום ביצוע הליך ההנגשה.
 • סקרי נגישות למבנים קיימים – הכנת דו"ח מובנה עפ"י התקנות החדשות.
 • ייעוץ נגישות למבנים קיימים – ליווי מתכננים ואנשי מקצוע במהלך תכנון ויישום נגישות.
 • ייעוץ נגישות למקומות עבודה – התאמת סביבת עבודה לאנשים עם מוגבלויות.
 • מומחים בתחום המוגבלויות הפיזיות, לקויות הראיה והשמיעה.
 • ייעוץ ותכנון התאמות נגישות לחדרים ייעודים כגון: חדרי הרצאות,התקהלות, בתי קולנוע, אולמות ספורט, תיאטראות.
 • ייעוץ נגישות השירות התאמת מערך השירות לאנשים עם מוגבלויות.
 • ייעוץ בקבלת פטור עבור מבנים קיימים שאין באפשרותם לבצע התאמות נגישות.
 • אישורי נגישות לרשויות, בשלב בקשה להיתר בניה, היתר אכלוס )טופס 4(, רישוי עסקים.
 • הכנת אומדנים לביצוע התאמות נגישות.
 • הנגשה פרטנית בהתאם להנחיות משרד החינוך בבתי ספר.